TimMenu-plugin

TimMenu-pluginin avulla dokumentteihin voidaan lisätä menupalkkeja, jotka sisältävät yhden tai useampia pudotusvalikkoja. Pudotusvalikot (mukaan lukien alivalikot) avataan ja suljetaan klikkaamalla otsikoita. Lisäksi kaikki menutasot sulkeutuvat klikattaessa menuelementtien ulkopuolelta.

Jotta menu on käytössä kaikilla sivuilla, lisätään se yleensä hakemiston templates/preambles/preamble -tiedostoon (ks. preambles).

Mallimenu

Tyypillinen käyttötapaus on kurssin luento- ja materiaalidokumenttien linkkien esittäminen kompaktisti käyttäjien navigoinnin helpottamiseksi.

Esimerkki kurssin navigointimenusta:

Kyseinen menu luodaan seuraavalla koodilla:

``` {plugin="timMenu"}
backgroundColor: "lightGray"
separator: "|"
#openingSymbol: "▿"
menu: |!!
 - Luennot
  - [Luento 1](/view/tim/ohjeita/mallikurssi/luennot/luento1)
  - [Luento 2](/view/tim/ohjeita/mallikurssi/luennot/luento2)
  - [Luento 3](/view/tim/ohjeita/mallikurssi/luennot/luento3)
  - [Luento 4](/view/tim/ohjeita/mallikurssi/luennot/luento4)
  - [Luento 5](/view/tim/ohjeita/mallikurssi/luennot/luento5)
  - *Luento 6 (ilmestyy myöhemmin)*
  - Kurssin lisäosan luennot
   - [Extraluento 1](/view/tim/ohjeita/mallikurssi/luennot/lisa1)
   - [Extraluento 2](/view/tim/ohjeita/mallikurssi/luennot/lisa2)
 - Materiaalit
  - [Kurssimoniste](/view/tim/ohjeita/mallikurssi/moniste)
  - [Diat (kokooma)](/view/tim/ohjeita/mallikurssi/diat)
  - [Lisämateriaalit](/view/tim/ohjeita/mallikurssi/lisamateriaali)
 - [Demot](/view/tim/ohjeita/mallikurssi/demot)
 - [Harjoitustyöt](/view/tim/ohjeita/mallikurssi/ht)
!!
```

Siinä backgroundColor, separator, openingSymbol ja menu ovat pluginin attribuutteja, joista menu määrittää varsinaisen menurakenteen ja on siten pakollinen, ja muut ovat vapaaehtoisia ulkoasuun vaikuttavia attribuutteja.

Pudotusvalikoiden ohella menupalkissa voi olla myös linkkejä ja muuta tekstiä, kuten yllä olevassa esimerkissä Demot- ja Harjoitustyöt-linkit.

Menu-pluginin saa lisättyä helpoiten editorin menupohjien avulla.

 1. Avaa dokumentin muokkaus ja mene Insert-välilehdelle ja valitse Menus-valikosta sopiva menupohja:
  • timMenu-pohja sisältää useita muotoiluja ja alivalikoita mallina monimutkaisempien menujen laatimiseen.
  • timMenu (simple) on minimaalinen menupohja yhdellä pudotusvalikolla.
  • timMenu (sticky) käyttää topMenu-asetusta (ks. muut mahdolliset asetukset).
  • timMenu (set width) on menupohja, jossa otsikoiden leveyksille on asetettu tasavälit.

Myös edellisen luvun mallimenun kopiointi toimii.

 1. Muokkaa menurakenne pluginin menu-attribuutissa kaksoishuutomerkkien (!!) väliin (ne ilmaisevat, että muuttuja sisältää rivinvaihtoja).

  • Menurakenteen syntaksi eli kielioppisäännöstö noudattaa pitkälti samaa logiikkaa kuin numeroimattomat listat (ks. TIMin listaohje).
  • Keskeistä menurakenteessa on erottaa menualkiot rivinvaihdoilla, merkitä ne väliviivalla (-) ja sisentää listattuja alkioita, jos ne halutaan sijoittaa edellisestä alkiosta aukevaan valikkoon tai alivalikkoon (ks. syntaksin tarkemmat ohjeet).
  • Esim. menurakenne yhdellä pudotusvalikolla ja kahdella menualkiolla luodaan seuraavasti:
  menu: |!!
  - Pudotusvalikko 1
   - [Linkkiteksti 1](http://www.esimerkkilinkki1.jyu.fi)
   - [Linkkiteksti 2](http://www.esimerkkilinkki2.jyu.fi)
  !!
 2. Muokkaa valikkorakenteen otsikot ja menukohtien tekstit haluamallasi tavalla.

  • Linkit toimivat menukohdissa samoin kuin muuallakin TIMissä eli [Linkin_teksti](Linkin_osoite).
  • Otsikoissa ja menukohdissa voi käyttää TIMin perusmuotoiluja kuten kursivointia ja lihavointia.
 3. Tallenna muutokset Save-painikkeella tai kumoa Cancel-painikkeella.

#

menu-attribuutin sisään muodostettavan menurakenteen keskeiset kielioppisäännöt ovat seuraavat:

 • Menualkiot erotetaan toisistaan rivinvaihdoilla.
 • Menualkioiden sisällön (linkit, otsikkotekstit ym.) alkaminen merkitään aina vaakaväliviivoilla (-). Jos rivillä ei ole väliviivaa, se ei näy valikossa. Tähän poikkeuksen muodostavat menualkiokohtaiset asetukset, jotka muuttavat mm. edellisen menualkion tyylejä ja näkyvyyttä.
 • Viivaa edeltävät sisennykset ilmaisevat menukohdan tason.
  • Ensimmäinen taso näkyy aina menupalkissa.
  • Syvemmät tasot (erotettuina vähintään välilyönnin askelin) näkyvät valikoissa ja alivalikoissa.
 • Jos menualkion perässä on syvemmällä sisennyksellä merkittyjä menualkioita, ne muodostavat tällöin avautumismerkillä (openingSymbol) osoitetun alivalikon.
  • TimMenu tukee alivalikoita kolmanteen tasoon asti; sitä syvemmät menualkiot tulevat aina suoraan edellisen valikon perään.
 • Tasojen sisennys riippuu ensimmäisessä kyseisen tason menualkiossa käytetystä sisennyksestä. Esim. jos ensimmäinen valikkotaso on sisentämätön, sitä seuraava sisennetty neljällä välilyönnillä, ja sitä seuraava kahdeksalla, tällöin:
  • 0 sisennystä menee tasolle 0 (näkyy menupalkissa),
  • 1-4 sisennystä tasolle 1 (ensimmäinen alivalikkotaso),
  • 5-8 sisennystä tasolle 2 (toinen alivalikkotaso) ja
  • yli 8 sisennystä tasolle 3 (kolmas alivalikkotaso).
 • Poikkeus edelliseen on, että menualkio on aina korkeintaan yhden tason edellistä syvempi.
  • Tasojen erottamisessa suositellaan johdonmukaisuutta, esimerkiksi sisentämistä kahden tai neljän välilyönnin askelin
#

Attribuutit

Pakollisen menurakenteen määrittelevän menu-attribuutin ohella menun ulkonäköä voi muuttaa lisäämällä vapaaehtoisia attribuutteja. Kukin attribuutit tulee omalle rivilleen (eli ei menu-attribuutin sisään) ja vain kerran kussakin timMenu-pluginissa.

TimMenu tukee seuraavia attribuutteja:

 • topMenu-attribuutilla menupalkin saa näkymään sivun ylälaidassa vieritettäessä sivua alhaalta menua kohti.
  • Ominaisuus lisätään joko käyttämällä editorin timMenu (sticky) -pohjaa tai lisäämällä pluginiin attribuutin topMenu: true.
  • Toistaiseksi dokumentissa saa olla vain yksi topMenu kerrallaan.
  • Ks. esimerkki alla.
 • topMenuTriggerHeight muuttaa topMenu-palkin esiintulon herkkyyttä eli menun siirtyminen ylälaitaan vierityssuunnan muuttuessa alhaalta ylöospäin vaatii suuremmalla arvolla myös suuremman muutoksen vierittämisessä.
  • Esim. topMenuTriggerHeight: 300 lisää 300 pikselin alueen, jossa topMenu ei tule esiin eli käyttäjän tulee vierittää sivua yli 150 pikseliä ylös tai alas, jotta topMenu siirtyy ylälaitaan.
  • Oletusarvo on 200.
  • Ominaisuuden saa pois päältä asettamalla topMenuTriggerHeight: 0, jolloin menu siirtyy ylälaitaan välittömästi vierityssuunnan muuttuessa.
 • separator määrittelee menuotsikoiden välisen erotinmerkin (tai -merkit).
  • Oletuksena erotin on tyhjä tila (non-breaking space), jonka voi korvata esim. tolpilla (|) asettamalla separator: "|".
  • Erotinmerkit tulevat vain menupalkin otsikoiden väliin, eivät siis menupalkin reunoille.
 • openingSymbol määrittelee aukaistavaa menua ilmaisevan merkin (tai merkit).
  • Oletuksena se on pieni täytetty nuoli (▾).
  • Nuolen voi vaihtaa esim. suureksi ontoksi nuoleksi lisäämällä tai vaihtamalla arvoksi openingSymbol: "▽".
 • keepLinkColors vaikuttaa menualkioiden linkkien väriin.
  • Oletuksena linkeillä ei ole omaa väriään eli ne ovat saman värisiä kuin muu teksti eli mustia (ellei väriä ole vaihdettu muulla tavoin).
  • Jos attribuutti on päällä (keepLinkColors: true), linkit tulevat TIMin linkkien oletusvärillä, joka on normaalisti vaaleansininen.
 • hoverOpen määrittää sen, aukeaako menu viemällä hiiren osoittimen menun ylle. Kosketusnäytöillä menut aukeavat aina painamalla.
  • Oletuksena menut aukeavat ilman klikkausta. Muokkaaja voi ottaa ominaisuuden pois käytöstä menukohtaisesti lisäämällä hoverOpen: false. Ks. alla oleva esimerkki tämän toiminnasta.
  • hoverOpen-ominaisuuden voi ottaa pois käytöstä myös käyttäjäkohtaisesti ks. lisäohje.
 • openAbove-attribuutti muuttaa menun aukeamissuunnan ylöspäin.
  • Oletuksena valikot ja alivalikot aukeavat suoraan alaspäin.
  • Suunta vaihdetaan asettamalla openAbove: true.
  • Ks. esimerkki ominaisuuden toiminnasta alla.
 • backgroundColor asettaa menupalkin taustavärin. Attribuutti ei vaikuta pudotusvalikoiden väriin.
  • Värin nimi tai koodi annetaan lainausmerkeissä, esim. backgroundColor: "#E6E6FA".
  • Oletuksena menupalkin tausta on väritön.
 • textColor muuttaa vastaavasti menupalkin tekstin väriä, esim. textColor: "#B57EDC".
 • fontSize vaikuttaa tekstin kokoon menupalkissa ja tukee normaaleja yksiköitä (kuten pt, px, em), esim. fontSize: 16pt.
 • basicColors-attribuutin ollessa käytössä (basicColors: true) menupalkin tausta- ja tekstivärit noudattavat TIMin perusteemaa.
  • backgroundColor ja textColor asetukset, jos käytössä, korvaavat perusväriteeman.

Attribuuttien ohella timMenussa voi käyttää menualkiokohtaisia asetuksia, jotka tulevat menu-attribuutin sisään omalle rivilleen, vaikuttaen aina yllä olevaan menualkioon. Esim.

menu: |!!
- Olen leveämpi
 width: 12em
 - [Olen korkeampi](http://www.esimerkkilinkki1.jyu.fi)
  height: 3em
 - [Peruslinkki 1](http://www.esimerkkilinkki2.jyu.fi)
 - [Peruslinkki 2](http://www.esimerkkilinkki3.jyu.fi)
- Näyn vähintään edit-oikeuksilla
 rights: edit
- Perusotsikko 1
- Perusotsikko 2
!!

luo alla olevan valikon:

TimMenu tukee seuraavia menualkiokohtaisia asetuksia:

 • width ja height asettavat menualkion tai -otsikon leveyden ja korkeuden, esim. height: 60px.
  • Tukee perusyksiköitä kuten px, pt ja em.
  • Tyypillinen käyttötapaus on tasata menupalkin otsikoiden leveydet antamalla jokaisella saman arvon.
 • rights määrittää, minkä tasoisilla käyttöoikeuksilla menualkio (ja siitä alkavat mahdolliset valikot) näkyvät käyttäjille.
  • Tuetut arvot ovat samat kuin TIMin käyttöoikeustasot: view, edit, manage ja owner.
  • Esim. valikko, jolle asetettu rights: owner näkyy vain dokumentin omistajalle.
  • Huom. rights ei poista merkittyjä kohtia kokonaan, vaan vain piilottaa ne näkyvistä, joten tietoturvan kannalta arka sisältö on suositeltavaa piilottaa luomalla erillinen menu, jonka näkyvyys rajataan käyttäen visible-attribuuttia (ks. näkyvyysehtojen ohjeet).
  • Ks. käyttö yllä olevasta esimerkistä.
#

Muut ominaisuudet

 • Menualkiolle tai -otsikolle saa title-muotoilulla tooltip-tekstin, esim. malliteksti [malliteksti]{title="Tämä näkyy hiiren ollessa kohdalla"}.
 • Menun otsikot ja menualkiot tukevat myös kuvia ja style-muotoiluja, esim. tekstin väri [väri]{.red}.
 • TIMin listojen markdown (editorissa näkyvä muoto) toimii sellaisenaan timMenu-valikkorakenteena, kunhan kunkin lista-alkion tekstit ovat aina yhdellä rivillä.
 • Jos halutaan näyttää koko menupalkki vain tietyille käyttäjille tai ryhmille, tällöin kannattaa käyttää rights-attribuutin (joka on tarkoitettu osittaiseen piilottamiseen) sijaan paragraphien visible-attribuuttia (ks. näkyvyysehtojen ohjeet).
 • Käyttäjä voi halutessaan ottaa hoverOpen-ominaisuuden (eli menujen aukeamisen ilman klikkausta) pois päältä omalta tililtään TIM settings -sivun kautta. Tämä tehdään seuraavalla tavalla:
  1. Avaa sivupalkki klikkaamalla rattaan kuvaa vasemmassa yläkulmassa.
  2. Valitse Customize TIM.
  3. Aukeavalla sivulla klikkaa valituksi valintaruutu Disable opening menus with mouse hover.
  4. Tallenna muutokset klikkaamalla Save changes -painiketta.

These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.